online dating cheltenham - Dating tawag sa pilipinas

FAQ Karaniwan, ang isang taong nais mag-immigrate sa Estados Unidos ay dapat munang magkaroon ng isang petisyong aprubado ng U. Citizenship and Immigration Services (USCIS) bago mag-aplay ng immigrant visa.

Ang petisyon ay isusumite ng isang kamag-anak o isang potensiyal na employer sa tanggapan ng USCIS sa Estados Unidos.

Ang mga detalye ukol sa pagsusumite ng petisyon para sa immigrant ay makukuha sa website ng USCIS. sa Manila na tumatanggap at nag-proproseso ng benepisyo para sa U. immigration na isinusumite ng mga residente ng: Pilipinas, New Guinea, Micronesia, Marshall Islands, Palau, Kiribati, Tuvalu, Fiji, Vanuatu, Solomon Islands, Tonga, Samoa, Wallis, Futuna, New Caledonia, Pitcairn Island, Overseas French territories ng French Polynesia, at ang karamihan sa mga islang bansa sa rehiyong Pacific (Pacific Islands) na hindi sakop ng iba pang mga Field Offices ng Bangkok District.

dating tawag sa pilipinas-86dating tawag sa pilipinas-58dating tawag sa pilipinas-78

Mga Dokumentong Kailangan para sa Aplikasyon ng Visa Kapag ang isang benepisaryo/aplikante ng aprubadong petisyon ay karapat-dapat na mag-aplay para sa isang immigrant o fiance(e) visa (kasalukuyang pinoproseso ang priority date at nakumpleto na ang lahat ng mga kailangang dokumento upang makapagproseso), ang National Visa Center (NVC) ang magpipila ng iskedyul ng interbyu ng aplikante.

Ang NVC ay magpapadala sa aplikante ng notipikasyon ukol sa petsa ng interbyu appointment para sa visa, impormasyon sa pagproproseso, mga application forms, at listahan ng mga kinakailangang dokumento.

Mahalagang mai-sumite ng mga aplikante ng visa ang lahat ng mga kinakailangang dokumento sa NVC para sila ay maging "documentarily qualified" para sa visa interbyu--kung hindi, sila ay mawawalan ng pagkakataong mabigyan ng visa at pababalikin na lamang sa Embahada para sa panibagong appointment.

Ang USCIS sa loob ng Embahada ng Estados Unidos sa Manila ay tumatangap ng I-130 petisyon mula sa mamayan ng Estados Unidos na naninirahan sa Pilipinas para sa kanilang aplikasyon ng immigrant visa na ang benepisyaryo ay isang magulang, asawa o mga menor de edad na bata (Immediate Relative).

Simula sa Agosto 15, 2011, ang mga magpepetisyon na nasa Pilipinas ay maari ng magpasa ng kanilang aplikasyon sa USCIS Chicago Lockbox sa sumusunod na address: USCIS Chicago Lockbox addresses for regular mail deliveries: USCIS P. Box 804625 Chicago, IL 60680-4107 USCIS Chicago Lockbox address for express mail and courier deliveries: USCIS Attn: I-130 131 South Dearborn Third Floor Chicago, IL 60603-5517 Para sa karagdagang inpormasyon tungkol sa pagpa-file ng Form I-130 sa USCIS Chicago lockbox, maaring bisitahin ang USCIS website makipag-ugnayan sa USCIS sa pamamagitan ng numero ng telepono sa US - 1-800-375-5283.

Ang mamamayan ng Estados Unidos ay dapat residente ng Pilipinas na hindi bababa sa anim na buwan bago magfile ng petisyon at dapat makapagpakita ng katibayan ng paninirahan.

Ang mga amerikanong naninirahan sa Pilipinas na may pasamantalang estado tulad ng nag-aaral o turista, na hindi natugunan ang pamantayan ay dapat mag sumite ng petisyon direkta sa opisina ng USCIS na sumasakop sa lugar kung saan siya naninirahan.

PAALALA SA MGA APLIKANTE NG IMMIGRANT VISA Simula sa October 02, 2014, lahat ng aplikante ng immigrant visa ay kailangan kumpletuhin ang DS-260 online immigrant visa application sa https://ceac.state.gov/ceac bago pumunta sa appointment para sa visa interbyu.

Ang mga aplikante na pupunta sa interbyu na hindi kinumpleto ang application form ay papayuhang kumuha ng panibagong interbyu sa pamamagitan ng pagbisita sa online appointment website na o tumawag sa Embassy’s Visa Information and Appointment Service hotline.

Comments are closed.